Pages Navigation Menu

Adatkezelési szabályzat

Tartalom
I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI 2
II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK 2
III. FOGALMAK 2
IV. Általános elvek 3
V. AZ ADATKEZELÉS ESETEI 4
V.1. A TAGSÁG NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS 4
V.1.1. Az adatkezelés jogalapja 5
V.1.2. Az adatkezelés időtartama 6
V.2. FOTÓK, VIDEÓK 6
V.2.1. Az adatkezelés jogalapja 6
V.2.2. Az adatkezelés időtartama 6
V.3. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEKBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 6
V.3.1. Az adatkezelés jogalapja 7
V.3.2. Az adatkezelés időtartama 7
V.4. ÖNKÉNTESEK SZEMÉLYES ADATAI 7
V.4.1. Az adatkezelés jogalapja 8
V.4.2. Az adatkezelés időtartama 8
V.5. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA 8
V.5.1. Az adatkezelés jogalapja 9
V.5.2. Az adatkezelés időtartama 10
V.6. HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS 10
VI. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK 11
VI.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre 11
VI.2. Adattovábbítás 12
VI.3. Adatfeldolgozó 12
VII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK 13
VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 14
VIII.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog 14
VIII.2. Adatok módosításához való jog 14
VIII.3. A törléshez való jog 15
VIII.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 15
VIII.5. Az adathordozhatósághoz való jog 15
VIII.6. A tiltakozáshoz való jog 16
IX. A GYERMEKEK JOGAINAK KIEMELT VÉDELME 16
X. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG 16
XI. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE 17
XII. SAJÁTOS HELYZETŰ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA 17
XIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA 17

Adatkezelési tájékoztató

I. ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE ÉS AZONOSÍTÓ ADATAI

Név: Csemői Hagyományőrző Egyesület
Székhely: 2713 Csemő, Béke utca 35.
Nyilvántartási szám: 13-02-0003643
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék
Adószám: 18702233-1-13
Telefon: +36-70/770-6443
Honlap: http://csemoihagyomanyorzoegyesulet.hu/
Facebook: Csemői Hagyományőrző Egyesület
Képviselő: Ványi László (elnök)
Képviselő elérhetősége: +36-70/770-6443
Képviselő e-mail elérhetősége: vanyi.laszlo@gmail.com

II. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

Az Egyesület tevékenységi körével kapcsolatos adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV)

 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) ( a továbbiakban: EU Rendelet, melynek hatályos szövege az alábbi linken keresztül érhető el: https://www.adatvedelmirendelet.hu/wp-content/uploads/2016/07/CELEX3A32016R06793AHU3ATXT.pdf)

 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvén ( a továbbiakban: Civil tv.)

 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

 az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.)

III. FOGALMAK
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e.
NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

IV. Általános elvek
Az Egyesület adatkezelési elveit az EU Rendelet valamint az Info tv. rendelkezésein túl a civil szervezet létét meghatározó Civil tv. is alapjaiban meghatározza. Jelen fejezet így az említett jogszabályok szerinti adatkezelési elveket mutatja be az érintettek számára.
Az Egyesület mint civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai – ideértve a törölt adatokat is – nyilvánosak! Ennek értelmében annak képviselője neve elérhető a Civil Szervezetek Nyilvántartását vezető bíróságok honlapján. Továbbá, az Egyesület bírósághoz benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet! Az Egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása azonban nem nyilvános! A törvényességi ellenőrzési eljárás keretében az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult, amely így az ügyészség számára a személyes adatokhoz való hozzáférést is lehetővé teszi.
Amennyiben az Egyesület jelentős költségvetési támogatásban részesül, a képviseletre jogosult vezető tisztségviselőjét mint kötelezettet vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. A vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozóan speciális szabályokat a vagyonnyilatkozat őrzésért felelős szervezet köteles külön szabályzatban megállapítani.
A Civil törvény alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók és azokból – a lent említett, a Civil törvényben kifejezetten meghatározott rendelkezés szerinti kivétellel – személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai adatok szolgáltathatók.
A Civil törvényben foglalt kifejezett rendelkezés alapján, a Civil törvény alapján kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni a KSH és az Egyesület között.
Az Egyesület bármely érintett személyes adatait tisztességesen és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli.
Az adatkezelés során továbbá az adattakarékosság elve miatt az Egyesület kizárólag azon személyes adatokat gyűjti és kezeli, amelyek az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.
A személyes adatokat az Egyesület pontosan és naprakészen tartja. A pontatlan vagy hiányos adatokkal kapcsolatos jogairól a VII.2. pontban kap tájékoztatéást.
Az Ön személyes adatait a hivatkozott jogszabályok szerinti határidőig kezeli az Egyesület.
Az Ön személyes adatai védelmét, biztonságát, a jogosulatlan kezelését, véletlen elvesztését vagy megsemmisülését, károsodását megelőző információ- és informatikai technikai valamint szervezési és fizikai védelmi intézkedéseket megtesszük.
Az Ön személyes adatai kezelése mindig törvényes jogalap szerint történik, így különösen:
 elsősorban az Egyesületre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – így például az érintett tagsági jogviszonyával kapcsolatban – amely a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti valamint az Info tv. 5.§ (1) bekezdése a) pontja szerinti jogalapnak minősül;
 másodsorban az adatkezeléssel érintett személy kifejezett és egyértelmű hozzájárulásán alapul, amely a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja valamint az Info tv. 5.§ (1) bekezdése b) pontja szerinti jogalapnak minősül; vagy
 harmadsorban az érintettel kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, és a szerződéskötés megkötését megelőzően az érintett kérésére szükséges lépések megtételéhez szükségesek, amely a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapnak minősül.
Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az esetek többségében több jogcím szerint is történik, és a fenti jogalapok közül több is az adatkezelés jogalapját képezi.
Személyes adatait az Egyesület nem használja fel közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából. Személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítjuk.
Adatvédelmi tisztviselő az Egyesületnél nem került kijelölésre.
Amennyiben az adatkezelés során Ön megadja az e-mail címét, kérjük, mindig vegye figyelembe, hogy az e-mail cím illetve felhasználónév esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor megismerheti, hogy az Ön személyes adatait milyen adatkezelési célból, mely adatfajtákra nézve, és milyen jogalap szerint kezeli az Egyesület, és Önnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban milyen jogai vannak, és panasz esetén hova fordulhat.
Jelen Adatkezelési tájékoztató az Egyesület székhelyén papír alapon, valamint az Egyesület honlapján folyamatosan elérhető és olvasható.
Automatizált adatkezelést a szolgáltatás nyújtása során nem valósítunk meg, és nem végzünk célzott ügyfél-csoportosítást az Egyesület rendelkezésére álló személyes adatok alapján. Egyesületünk hírlevelet, reklámanyagot nem küld.

V. AZ ADATKEZELÉS ESETEI
V.1. A TAGSÁG NYILVÁNTARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Nyilvántartás megnevezése Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Tagok nyilvántartása
Vezetéknév és keresztnév Az Ön pontos azonosításához szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) Az Ön pontos azonosításához szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c).
Telefonszám Az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
e-mail cím Az Önnel való kapcsolattartáshoz szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Vezetők (ügyvezetők, képviselők) esetében születési hely és idő, adóazonosító jel és anyja neve. Az Ön pontos azonosításához szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c).
Tagdíj megfizetés ténye Az Ön egyesületi alapszabályban vállalt kötelezettsége teljesítése nyilvántartása és a könyvelés számára történő rögzítése Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és a) pont.
Belépési és kilépési nyilatkozatok Az Ön egyesületi tagsága vagy annak megszűnése alátámasztására szükséges Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) és a) pont.

V.1.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a tagságot érintően a név és a cím esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja. Vezetők esetében a születési hely és idő, az adóazonosító jel és az anyja neve kezelése szintén a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontján alapul.
A Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja esetén az adatkezelés jogalapja az Egyesületre mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A Ptk. és a Civil tv. kötelezően írja elő az Egyesület számára a tagok nyilvántartását név és lakóhely szerint, az ügyvezetés esetében pedig a bejelentésre szolgáló formanyomtatványon kötelező feltüntetni a jelzett személyes adatokat.
Az Ön telefonszáma és e-mail címe kezelésére szolgáló jogalap az Ön hozzájárulása, amely a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalap. Az Ön hozzájárulását az Egyesület a tagságba történő felvétellel feltételezi.
A belépési és kilépési nyilatkozatoknál kombinált adatkezelési jogalap jön létre, egyrészt Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez, másrészt a Civil tv. szerinti tagnyilvántartásra vonatkozó előírásnak ez alapján tud az Egyesület megfelelni, így az törvény kötelezettséget biztosít.

V.1.2. Az adatkezelés időtartama
A tagok és az ügyvezetés esetében kötelezően, jogszabályi kötelezettség alapján kezelt adatokat a tagság illetve a vezetői megbízás fennállása alatt kezeli az Egyesület. Ezt követően a kötelező iratmegőrzési kötelezettség ideje alatt, illetve amennyiben az Egyesülettel szemben jogi eljárás indul, amelyben valamely tag vagy ügyvezető, képviselő érintett, az eljárás jogerős befejezésig kezeli az Egyesület. A belépési és kilépési nyilatkozatokat, mint amely az egyesületi tagság nyilvántartásának alapját képezi, a jelen pontban írtakkal megegyező ideig őrizzük meg és így kezeljük.
Az Ön telefonszámát és e-mail címét, amelynek kezelését a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulásával kezeljük, a tagsági jogviszony illetve a képviseleti jogviszony megszűnését követően haladéktalanul töröljük.

V.2. FOTÓK, VIDEÓK
Az Egyesület által rendezett rendezvényeken fotók, videók készülhetnek, melyeket az Egyesület bizonyos közösségi oldalakon megoszt. A Rendelet értelmében az Önről mint érintettről készült fotók, vagy videók személyes adatnak minősülnek.
Egyesületünk minden egyes alkalommal jól láthatóan tájékoztatást ad arról, hogy a rendezvényes fotó és videó felvételek készülnek, és a rendezvényen való részvétellel az érintett hozzájárulását a róla készülő fotó vagy videó készítéséhez kifejezetten megadottnak tekinti, kivéve, ha az érintett kifejezetten kéri, hogy róla fotó illetve videó felvétel ne készüljön.
Az Egyesület a szervezett programon készült kép- illetve videófelvételt a program dokumentálása és archiválása, valamint népszerűsítése céljából készíti és őrzi meg. Az Egyesület által ekként kezelt személyes adat az érintett személy – tehát aki a képfelvételen szerepel – képmása.
Az Egyesület különös figyelmet fordít arra, hogy a készített felvételekhez sem az informatikai rendszerben, sem a papíron tárolt képek esetében illetéktelenek ne férjenek hozzá.

V.2.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás. A hozzájárulást megadottnak tekintjük a rendezvényen való részvétellel és a tájékoztatás tudomásul vételével.

V.2.2. Az adatkezelés időtartama
A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás esetén a felvételt az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.

V.3. TAGGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEKBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
Nyilvántartás megnevezése Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Taggyűlési jegyzőkönyvek és jelenléti ívek
A kapcsolódó jelenléti íveken vezetéknév és keresztnév A taggyűlés határozatképessége megállapítása miatt a jelenlévő tagok azonosításához szükséges. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) A taggyűlés határozatképessége megállapítása miatt a jelenlévő tagok azonosításához szükséges, illetve az Ön lakcíme változása esetén ez képezi a szükséges változások esetleges átvezetését az Egyesület alapszabályában vagy tagnyilvántartásában. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.
Taggyűlésen elhangzott információk A Civil tv. és a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés, azaz a taggyűlésen elhangzottak dokumentálása, amely szükség esetén az Alapszabály módosítása alapját is képezi. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

V.3.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja kivétel nélkül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, azaz a Civil törvény és a Ptk. rendelkezéseinek való megfelelés.
A Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja esetén az adatkezelés jogalapja az Egyesületre mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése. A Ptk. és a Civil tv. kötelezően írja elő az Egyesület számára a taggyűlés mint legfőbb döntéshozó szerv ülésén elhangzottak rögzítését és a jelenléti íven a jelenlévők feltüntetését, amely a határozatképesség megállapításához szükséges. Az Alapszabály esetleges módosítása, vagy az Egyesületet érintő kérdések utólagos megítélése céljából a jegyzőkönyv szolgál kizárólagos alapul, ezért az elhangzottak rögzítése nélkülözhetetlen és törvényi előírás.

V.3.2. Az adatkezelés időtartama
A jegyzőkönyveket határozatlan ideig megőrzi az Egyesület, mivel annak helytörténeti szempontból az utókor számára jelentősége lehet, kutatás alapját képezheti.
Az érintett kérésére azonban, a keletkezés évét követő 5. év utolsó napján túl az érintett személyes adatait törli az Egyesület a jegyzőkönyvből (kitakarja, lehúzza, kitörli).

V.4. ÖNKÉNTESEK SZEMÉLYES ADATAI
Az Egyesület a rendezvényein közreműködő önkéntesekkel szerződést köt, mely során személyes adatkezelés valósul meg az alábbiak szerint.
Nyilvántartás megnevezése Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Önkéntesekkel kötött megállapodások
Vezetéknév és keresztnév Az Önkéntessel kötött szerződés, megállapodás lényeges eleme. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és a) pont.
Cím (irányítószám, településnév, utca, házszám, emelet, ajtó) Az Önkéntessel kötött szerződés, megállapodás lényeges eleme. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és a) pont.

V.4.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja kivétel nélkül a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, azaz az Egyesület és az önkénes közötti szerződés teljesítéséhez szükséges. Ezen túl azonban az Egyesület a megállapodásban mindig kéri az önkéntes hozzájárulását is adatai kezeléséhez.
A Rendelet hivatkozott 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés jogalapját képezi és az Egyesület mint adatkezelő jogosult a személyes adatot kezelni, amennyiben az az érintettel kötendő szerződés teljesítéséhez szükséges, és a szerződéskötés megkötését megelőzően az érintett kérésére szükséges lépések megtételéhez szükséges.

V.4.2. Az adatkezelés időtartama
Az Önkéntessel kötött megállapodást/szerződést az annak keletkezése évét követő 5. év utolsó napjáig kezeli az Egyesület, majd ezt követően a megállapodást/szerződést, és ezzel együtt az érintett személyes adatait megsemmisíti.

V.5. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSHEZ VAGY PANASZHOZ KAPCSOLÓDÓAN KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

Amennyiben Ön az adatai kezelése miatt kéréssel vagy panasszal fordul az Egyesülethez, a kérés, panasz nyilvántartásba vétele és az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségünk teljesítése érdekében az alábbi adatokat kezeljük.
Kötelezően megadandó adatok:
Nyilvántartás megnevezése Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Tájékoztatás kérés Kérjük, fogalmazza meg beadványát, amellyel hozzánk fordul a Rendelet nyújtotta jogainál fogva! Akkor tudunk szabályosan eljárni, ha Ön pontosan leírja, hogy milyen adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást és esetleg mit tart sérelmesnek. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.

Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik:
Nyilvántartás megnevezése Személyes adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja
Tájékoztatás kérés Családi és utónév A tájékoztatás teljesítéséhez az Ön neve megadása nélkülözhetetlen. Amennyiben nem adja meg a nevét, az eljárást nem tudjuk lefolytatni, a tájékoztatást nem tudjuk megadni, mivel Önt nem lehet beazonosítani. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.
E-mail cím Önnek nem szükséges megadnia az e-mail címét. Amennyiben megadja az e-mail címét, akkor erre továbbítjuk a választ. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.
Lakcím (postai elérhetőség) Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben a választ postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét! Rendelet 6. cikk a) pont szerinti hozzájárulás, valamint 6. cikk f) pont szerinti jogos érdek.
Telefonszám Önnek nem szükséges megadnia a telefonszámát. Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben csak telefonszámát adja meg, a tájékoztatást nem tudjuk megadni, mivel azt bizonyítható módon írásban kell megadnunk. A telefonszám megadása esetén, a tájékoztatás kérés pontosítása érdekében jogosultak vagyunk Önt keresni. Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti hozzájárulás.

V.5.1. Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Ez a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti jogalapnak felel meg. Ön a hozzájárulást a panasz vagy tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából a számunkra megküldött levéllel, beadvánnyal, ráutaló magatartással adja meg.
Az Ön neve és lakcíme vonatkozásában továbbá jogalapot képez a számunkra az adatok kezeléséhez a Rendelet 6. cikk f) pontja, amely szerint amennyiben az jogos érdek érvényesítéséhez szükséges, az adatkezelő jogosult az adatokat kezelni. Jogos érdekünk, hogy bizonyítani tudjuk egy esetleges hatósági vagy bírósági eljárás során, hogy az Ön tájékoztatás vagy panasszal kapcsolatos megkeresésére mikor és hova küldte meg az Egyesület a választ, így az Ön neve és lakcíme, vagy amennyiben e-mail-ben kérte a tájékoztatás megadását, az Ön e-mail címe kezelése az Egyesület jogos érdekében áll.

V.5.2. Az adatkezelés időtartama
Mivel a panaszra adott válaszunk, valamint annak időpontja egy esetleges hatósági eljárás során a jogszerű magatartásunk alátámasztására szolgál, jogos érdekünk érvényesítése céljából ezen adatokat a bírósági illetve hatósági jogérvényesítéshez való jog elévüléséig kezeljük. Tájékoztatjuk, hogy egyezően a Rendelet elvárásaival, az adatminimumra törekszünk, így e-mail címét és telefonszámát a panasz felvételét követő 1 év elteltével töröljük.

V.6. HONLAP ÉS KÖZÖSSÉGI OLDALAK HASZNÁLATÁVAL MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS
Az Egyesület http://csemoihagyomanyorzoegyesulet.hu/ címen honlapot működtet. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.
A honlap ún. sütiket (cookies) és webjelzőket használ. A sütik alkalmazása segíti a webhely használatát, így színvonalának emelését, a biztonsági incidensek kezelését. A sütik és webjelzők alkalmazása során az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A honlap bizonyos ideig megjegyzi az Érintett műveleteit és személyes beállításait, abból a célból, hogy ha az Érintett ismételten az Egyesület honlapjára látogat, személyes beállításait a honlap felismerje, így azokat nem kell újra megadnia.
A sütik segítségével az Egyesület továbbá információt gyűjt a látogatók honlap használatának szokásairól abból a célból, hogy elősegítse a felhasználói élmény javítását a rajta megtalálható funkciók, szolgáltatások fejlesztésének biztosításával. A honlap látogatottságára vonatkozó statisztikai adatokat az Egyesület a Google Analytics szolgáltatása segítségével méri. A mérési adatok védelméről és biztonságáról tájékoztatás a https://policies.google.com/?hl=hu címen érhető el. Az Érintett törölheti vagy letilthatja a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a honlap bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra, az Egyesület nem használja fel azokat az Érintett személyazonosságának megállapítására.
Az Egyesület a honlap látogatással kapcsolatban az adatkezeléssel érintett személyre, azaz a honlap látogatójára vonatkozó személyes adatot tartalmazó elektronikus nyilvántartást, programrendszert más természetű, illetőleg külső nyilvántartással, programrendszerrel nem kapcsol össze, és a látogató adatairól – a jogi kötelezettségének teljesítése kivételével – senkinek nem ad felvilágosítást, felhasználói adatot nem hoz nyilvánosságra. A honlapra való belépéssel az Érintett számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak internet címéről (IP) naplófájl készül, mely adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.
Az Egyesület honlapja más internetes lapokra mutató linkeket NEM tartalmaz.
Tekintettel arra, hogy az internet biztonsági kockázatokkal működő nyílt hálózat, a honlapról elektronikus formában továbbított adatok és információk megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Egyesület felelősséget nem vállal. Az Egyesület továbbá nem vállal semmilyen felelősséget a honlap információinak felhasználásából adódó kárért, ideértve a honlap részbeni vagy teljes elérhetetlenségéből, elavultságából vagy adatvesztéséből adódó károkat is.
Az Egyesület honlapjának webszerverét és webtárhelyét Kovács Arnold szolgáltatja és üzemelteti.
A fenti weboldalon kívül az Egyesület a Facebook-on belül egy ún. rajongói oldalt – hozott létre, tart fenn.
A rajongói oldal:
 https://www.facebook.com/pages/category/Community/Csem%C5%91i-Hagyom%C3%A1ny%C5%91rz%C5%91-Egyes%C3%BClet-1451902731777040/
Az Egyesület felhívja a figyelmet, hogy a Facebook-ot mint közösségi oldalt nem az Egyesület üzemelteti, annak csak felhasználója.
Az Egyesület mint a rajongói oldal létrehozója, miután regisztrálta magát a Facebookon, a Facebook által kifejlesztett felületet felhasználhatja arra, hogy bemutassa magát e közösségi oldal felhasználóinak és a rajongói oldal látogatóinak, valamint bármilyen tartalmat megosszon a média és véleménypiacon. A rajongói oldalak adminisztrátora, azaz fenntartója, így az Egyesület képviselője is, a Facebook által ingyenesen és nem módosítható felhasználási feltételek mellett a Facebook Insights elnevezésű eszköz segítségével hozzájuthat ezen oldalak anonim látogatottsági statisztikáihoz. Ezen adatokat két évig működőképes és a Facebook által a rajongói oldal látogatói számítógépének merevlemezére vagy más eszközére mentett sütik (cookie-k) segítségével gyűjti a Facebook, amelyet a rajongói oldalak megnyitásának pillanatában gyűjt be és kezel.
A rajongói oldal adminisztrátora tehát kizárólag anonim statisztikai adatokat lát, e statisztikák elkészítése a Facebook által a rajongói oldalt látogatók számítógépén vagy más eszközén elhelyezett sütik alapján történik.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a sütiket a számítógépükről/egyéb eszközükről törölni tudják, illetve a böngészőjükben a sütik alkalmazását letilthatják.
A törlés és letiltás az alábbi módon történhet: belépés a facebook alkalmazásba https://www.facebook.com úton, majd a ctrl*shift*del billentyűk egyidejű aktiválásával(lenyomásával) és a cookie-k törlés funkció aktiválásával.
A Facebook adatkezelésre, valamint a sütik használatára vonatkozó tájékoztatója az alábbi módon érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rajongói oldalon az adminisztrátor személyes adatnak minősülő fotókat illetve videókat helyezhet el!
A rajongói oldalak ugyanakkor lehetővé teszik, hogy más felhasználók önkéntesen, saját elhatározásuk alapján egymáshoz kapcsolódjanak, és egymással adatokat osszanak meg, illetve azokat nyilvánosságra hozzák, vagy a rajongói oldalon az adminisztrátor által elhelyezett személyes adatokat, így akár a fotókat is megosszák, és ezzel adatkezelést valósítanak meg, amelyre a rajongói oldal adminisztrátorának nincs ráhatása.
A közösségi-ill. rajongói oldalon megosztott tények, adatok, képek, hanganyagok tárolása idejére, jogalapjára, törlésére és az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra az üzemeltetőnek – azaz a Facebook a közösségi oldalakon elérhető szabályzatai, tájékoztatatói vonatkoznak.

VI. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS A KÖZVETÍTŐ SZOLGÁLTATÓK, ADATFELDOLGOZÓK

VI.1. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Egyesület vezetősége férhet hozzá.
Emellett az Ön adatihoz az Egyesület megbízásából eljáró harmadik személyek férhetnek hozzá kivételes esetben, így különösen a szerződéses jogviszonyban álló személyek, szervezetek.
Így például a jogi képviseletét ellátó ügyvéd jogosult megismeri az Ön személyes adatait az Egyesület nyilvántartó hatóságánál, a bíróságnál történő eljárással összefüggésben, vagy ha az Ön panaszbeadványa alapján hatósági vagy bírósági eljárás indul az Egyesülettel szemben.
Rendezvényeken történő fotózás esetén a fotós értelemszerűen a fotókhoz, videókhoz hozzáfér, azokat kezeli.

VI.2. Adattovábbítás
Az Ön személyes adatait csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Egyesület állami szervek, hatóságok – így különösen bíróság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. Így például, a tagság változása esetén, a tagjegyzéket, a létesítő okirat változása alapjául szolgáló határozatok érvényességének megállapítása érdekében a jelenléti ívet, vagy amennyiben az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása iránt az Egyesülettel szemben bírósági eljárás indul, a bíróság számára, vagy amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) keresi meg az Egyesületet és kéri az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadását vagy az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást, akkor a Hatóság számára.
A rendezvényeken történő fotózás esetén az Önről készült fotókat a velünk szerződéses kapcsolatban álló fotósnak vagy marketing anyag szerkesztőnek szerkesztés céljából átadhatjuk.
Az Önről a rendezvényeinken készült fotókat, videókat – amennyiben annak kezelését kifejezetten nem tiltotta meg – a honlapon illetve a rajongói oldalon elhelyezhetjük. Amennyiben az adatkezelési jogosultság bármely oknál fogva megszűnik, az Egyesület mindent megtesz, hogy egyrészt ezen fotókat, videókat visszaállíthatatlanul törölje, továbbá azon fotók, videók esetében, amelyek a honlapról való letöltés vagy a rajongói oldalon való megosztás révén továbbításra kerülhettek, tájékoztatást tegyen közzé az adatkezelési jogosultság megszűnéséről.
A személyes adatokat külföldre nem továbbítjuk.

VI.3. Adatfeldolgozó

A működés során az alábbi adatfeldolgozókkal állunk szerződéses kapcsolatban:

1)
Könyvelési szolgáltatások Impleo-Cont Kft. Székhely: 2700 Cegléd, Kosárfalu utca 6.
2)
Rendszergazda, illetve tárhelyszolgáltató Kovács Arnold Székhely: 2713 Csemő, Szemők Dűlő 5.
Jogi képviselő Dr. Süli Nikoletta egyéni ügyvéd Székhely: 2700 Cegléd, Alkotmány utca 1/A.

Az adatfeldolgozónak minősülő könyvelő személyes adatokhoz korlátozottan, kizárólag a tagdíj befizetést tartalmazó számviteli bizonylatok alapján férhet hozzá.
Azokon azonban adatkezelési műveletet nem végez, vagyis például nem vizsgálja azok helyességét, azokat nem rögzíti, nyilvántartásba nem veszi, kizárólag az Egyesület adóbevallási és könyvelési feladatai ellátása céljából azokat a könyvelésbe a megfelelő dokumentumok közé lefűzi, rögzíti. Az adott számviteli év lezárását követően az adathordozónak minősülő iratot számunkra visszaadja, azaz a személyes adatokhoz való hozzáférhetősége teljes egészében megszűnik.
A rendszergazdai feladatokat ellátó adatfeldolgozó az informatikai problémák elhárítása, új informatikai eszközök beállítása során a személyes adatokhoz hozzáférhet, esetleges informatikai incidens elhárítása során az adatállomány visszaállítása és az adatállomány ellenőrzése céljából abba betekinthet.
A jogi képviselő az Egyesületnek a Ptk. és a Civil tv. rendelkezései szerinti bejegyzési, változásbejegyzési eljárása, esetleges peres vagy NAIH előtti eljárása során a jogszabályban meghatározott és kötelezően feltüntetendő személyes adatokhoz hozzáférhet.

Nyilatkozunk, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat veszünk igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak a Rendelet és az Info tv. által előírt adatkezelési követelményeknek való megfelelésre és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.
Köztünk és az adatfeldolgozók között írásbeli szerződés rögzíti az adatfeldolgozással összefüggésben felmerülő, a Rendeletben meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A jogi képviselő esetében az ügyvédi törvény rendelkezései az ügyvédi titoktartás valamint a pénzmosási törvény adatmegőrzési és kezelési előírásai szintén megfelelően rendezik az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeit.

VII. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Tájékoztatjuk, hogy minden szükséges adatbiztonsági intézkedést megteszünk az általunk kezelt személyes adatok védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az Egyesület a papír alapon és az elektronikus formában kezelt személyes adatokhoz való hozzáférést úgy intézi, hogy azokhoz kizárólag az ügyvezetés férjen hozzá.
Az Egyesület működése során egyetlen számítógépet és arra telepített jogtiszta szoftvereket használ. Az eszköz jelszóval védett, megfelelő vírusvédelemről gondoskodunk.
Az Egyesületet érintő okiratokat, létesítő okiratot és módosításait, tagjegyzéket, határozatokat, az Egyesületet érintő szerződéseket, a rendezvényeken készült fotókat a székhelyen őrizzük megfelelően elzárva, zárt iratszekrényben.
A számítógépen személyes adatot nem őrzünk, az iratokat papír alapon tároljuk. Ez alól kivétel a rendezvényeken készült fotók, felvételek, amelyek a digitális képalkotás miatt elektronikusan kerülnek megőrzésre.
Adatvédelmi incidens esetén legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentést teszünk a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatalnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az általunk kezelt személyes adatokon keresztül az adatkezeléssel érintettek jogaira és szabadságaira nézve.
Az adatvédelmi incidensről az érintettet késedelem nélkül tájékoztatjuk, amennyiben az incidens az érintett jogaira és szabadságára nézve nagy kockázattal jár. Nagynak minősítjük a kockázatot például, amennyiben jogosulatlan behatolást észlelünk az Egyesület székhelyére és kifejezetten az Egyesületre vonatkozó iratok eltulajdonsítását észleljük.
Adatvédelmi incidensnek az minősül, ha az általunk tárolt adatok megsérülnek, véletlenül vagy megőrzési kötelezettség ellenére jogellenesen megsemmisülnek, elvesznek, jogosulatlanul mással közlésre kerülnek, vagy azokhoz bárki jogosulatlanul hozzáfér. A jogellenes megsemmisülés akkor minősül csak adatvédelmi incidensnek, amennyiben az adatok nem állíthatóak vissza sértetlenül és hiánytalanul.

VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

VIII.1. A hozzáféréshez vagy tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet arról, hogy:
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon és milyen adatkezelési cél érdekében kezeljük,
 ha az adatokat nem Öntől kaptuk, azok milyen forrásból származnak,
 mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat, és ezt milyen szempontok alapján határoztuk meg,
 mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges jogsértés esetén,
 azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
 az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel illetve amelyekkel az Ön személyes adatait közöltük, valamint hogy mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést vagy kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail címre, díjmentesen teljesítjük.
Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó, jogosultak vagyunk:
 megtagadni az intézkedést az Ön kérelme alapján, vagy
 díjat felszámítani, amely a postaköltség és a felmerült adminisztratív költségeink megtérülését biztosítja.
Túlzónak tekintjük a kérelmét, amennyiben az ismétlődő jellegű, és egy éven belül legalább két alkalommal már tájékoztattuk Önt a fenti adatokról, tényekről, és a tevékenységi körünk és a kezelt adatok köre nem változott, így az adatkezelés jogszerűségét, okát és módját illetően változás nem következett be.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön részéről történő kizárólag telefonon történő megkeresés esetén, amely a tájékoztatási jogra irányul, legfeljebb általános tájékoztatást tudunk adni. Csak írásban fogadhatunk el tájékoztatásra irányuló kérést, ellenkező esetben nem tudjuk biztosan megállapítani, hogy a kérelem valóban Öntől érkezett-e.

VIII.2. Adatok módosításához való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy módosítsuk valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítjük.
Továbbá, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatot. A kérelmét indokolatlan késedelem nélkül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítjük.
Amennyiben Ön azt észleli, hogy az adatkezelés célok megvalósulása és így az Ön jogos érdeke érvényesítése céljából a hiányos személyes adatok kiegészítése indokolt, kérheti, hogy a hiányzó adattal a nyilvántartást egészítsük ki. Ebből a célból kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségre a hiányzó adataival kiegészített, az adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatát megküldeni szíveskedjen számunkra! A kiegészítő nyilatkozat alapján késedelem nélkül kiegészítjük az Ön személyes adatait a kérelemnek megfelelő adatokkal.
A helyesbítésről és a helyesbített adatokról tájékoztatjuk azt, akivel a helyesbítéssel érintett személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a helyesbítendő adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

VIII.3. A törléshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez bennünket. Ilyen eset például az, ha a szerződés még nem teljesült, vagy a személyes adat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Ön kérelmét legfeljebb 1 hónapon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben vagy e-mail-ben értesítjük.
Tájékoztatjuk, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a keresőmotorokban tárolt adatait is – amennyiben azt Ön bárhol az általunk nyújtott szolgáltatással kapcsolatban rögzítette – az adatok minden lehetséges elérési vagy tárolási pontján töröltessük.
Úgyszintén, a törlésről tájékoztatjuk azt, akivel a törlés alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a törlés alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

VIII.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a személyes adatai kezelésének a korlátozását.
Ez azt jelenti, hogy a korlátozás időtartama alatt a személyes adatait csak tárolhatjuk, de azt nem továbbíthatjuk semmilyen címzettnek, nem engedhetünk abba betekintést, nem kérdezhetjük le, nem tehetjük hozzáférhetővé, de nem is törölhetjük és nem semmisíthetjük meg.
A korlátozás alól kivételt jelent, ha a korlátozás alá eső személyes adatok kezelése jogi igények érvényesítéséhez vagy fontos közérdekből szükséges. Amennyiben feloldásra kerül ilyen okból a korlátozás, arról előzetesen írásban tájékoztatjuk.
Az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatjuk azt, akivel a korlátozás alá eső személyes adatot közöltük. Amennyiben azt kéri, megadjuk azon személyek nevét és elérhetőségét, akiket mint címzetteket korábban a korlátozás alá eső adatokról tájékoztattuk, akik számára az adatokat továbbítottuk.

VIII.5. Az adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatósághoz való jog Önt nem illeti meg, mivel az adatkezelés nem automatizált módon történik.

VIII.6. A tiltakozáshoz való jog
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az Egyesületünk nem használja fel közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából és ilyen célból azt nem is továbbítja.
Ennek ellenére tájékoztatjuk, hogy Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben azt gondolja, hogy az Egyesület a személyes adatait ezen célokra továbbítaná, felhasználná.
Ön tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az Egyesület kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy közérdekű okból kezeli a személyes adatokat. Ebben az esetben az Egyesület csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha bizonyítani tudja, hogy az adatokat olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekével és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez szükségesek. Ennek a bizonyításához az Egyesület ún. érdekmérlegelési tesztet készít, és annak megállapításáról tájékoztatja Önt.

IX. A GYERMEKEK JOGAINAK KIEMELT VÉDELME
Az Egyesület a tevékenység jellegénél gyermekek személyes adatait nem kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy gyermeknek a 16 évesnél fiatalabb gyermek minősül a Rendelet értelmében.
Amennyiben gyermek személyes adata kezelésére kerülne sor, akkor gyermek személyes adatát csak akkor kezeli az Egyesületünk, amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló szülő ehhez kifejezetten hozzájárul és a szülő hozzájárulása az Egyesület rendelkezésére áll. A szülői hozzájárulás hiányában a gyermek adatait haladéktalanul töröljük. A szülő adatkezelési hozzájárulása visszavonása esetén, a gyermek személyes adatait, így a róla készült fotókat is töröljük illetve megsemmisítjük.

X. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Bármely eljárás kezdeményezése előtt kérjük, hogy vegye fel az Egyesülettel a kapcsolatot az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül és panaszát küldje meg számunkra! Az Egyesület Önnel mint panaszossal együttműködik, és amennyiben a panasz alapján azt indokoltnak találjuk, a jogszerű állapotot haladéktalanul helyreállítjuk!
Ön továbbá jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (a továbbiakban: NAIH) eljárását kezdeményezni és panaszt tenni, ha úgy gondolja, hogy az Egyesület az Ön személyes adatai kezelése során megsérti a Rendelet előírásait.
Ebből a célból megadjuk a NAIH elérhetőségeit az alábbiak szerit:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hivatal
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Központi elektronikus levélcím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:www.naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax szám: +36 (1) 391-1410
Online ügyintézés indítója: http://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is kezdeményezhet az Egyesület ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

XI. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Az adatkezelési tájékoztató az Egyesület székhelyén papír alapon kinyomtatva elérhető és megtekinthető. Amennyiben azt el akarja olvasni, ingyen, ellenszolgáltatás nélkül elkérheti és elolvashatja.
Amennyiben az Ön adatai felvételére szóbeli tájékoztatás során kerül sor, például ha Ön telefonon keresi meg az Egyesületet és személyes adat kezelésére kerül sor, akkor szóban tájékoztatjuk az adatkezelés lényeges körülményeiről, azaz, hogy:
 adatkezelésre kerül sor, melynek során
 milyen adatokat
 meddig
 milyen célból tárolunk, valamint
 az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőségről.

XII. SAJÁTOS HELYZETŰ SZEMÉLYEK TÁJÉKOZTATÁSA

Arra törekszünk, hogy az Egyesület munkáját áthassa az emberség, empátia és együttműködés.
Ennek érdekében az idős, vagy látásban-, hallásban-, vagy érzékelésben bármely oknál foga csökkent képességgel rendelkező tagok vagy érintettek számára minden körülmény között biztosítjuk az adatkezelési tájékoztató megfelelő módon vagy formában való közlését, hogy azt akadály nélkül megismerhessék.
Erre irányuló igény esetén kérjük, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken szíveskedjenek speciális igényeikről tájékoztatni bennünket!
Kéréseiket a lehető leghamarabb, a rendelkezésünkre álló eszközökkel igyekszünk teljesíteni.

XIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELÜLVIZSGÁLATA

Az Egyesület évenként, illetve jogszabályi változás esetén a változás hatályba lépését megelőzően kötelezően felülvizsgálja az adatkezelési tájékoztatót, hogy az megfelel-e valamennyi jogszabályi előírásnak, illetve a NAIH által nyilvánosságra hozott elvárásoknak, gyakorlati útmutatóknak.
Jelen adatkezelési útmutató 2018. május 25. napján lép hatályba.
Következő felülvizsgálat időpontja. 2019. május 25. napja.